Ilyenkov, E. “Cosmology of the Spirit”. Stasis, Vol. 5, no. 2, Dec. 2017, doi:10.33280/2310-3817-2017-5-2-164-190.