Magun, A. (2018) “Ab Realibus ad Realiora: Maria Chernysheva’s Mimesis in the Visual Arts”, Stasis, 6(1). doi: 10.33280/2310-3817-2018-6-1-180-185.