Magun, A. (2017) “Viktor Pelevin’s Postmodern Apocalypse”, Stasis, 5(1). doi: 10.33280/2310-3817-2017-5-1-86-102.