Magun, A. (2017) “Boris Porshnev’s Dialectic of History”, Stasis, 5(2). doi: 10.33280/2310-3817-2017-5-2-218-246.