Vivaldi, G. (2017) “A Commentary on Evald Ilyenkov’s Cosmology of the Spirit”, Stasis, 5(2). doi: 10.33280/2310-3817-2017-5-2-192-203.