Ilyenkov, E. (2017) “Cosmology of the Spirit”, Stasis, 5(2). doi: 10.33280/2310-3817-2017-5-2-164-190.