Negri, A. (2017) “Rereading Pashukanis: Discussion Notes”, Stasis, 5(2). doi: 10.33280/2310-3817-2017-5-2-8-49.