Magun, Artemy. 2018. “Ab Realibus Ad Realiora: Maria Chernysheva’s Mimesis in the Visual Arts”. Stasis 6 (1). https://doi.org/10.33280/2310-3817-2018-6-1-180-185.