Magun, Artemy. 2017. “Boris Porshnev’s Dialectic of History”. Stasis 5 (2). https://doi.org/10.33280/2310-3817-2017-5-2-218-246.