Vivaldi, Giuliano. 2017. “A Commentary on Evald Ilyenkov’s Cosmology of the Spirit”. Stasis 5 (2). https://doi.org/10.33280/2310-3817-2017-5-2-192-203.