Ilyenkov, Evald. 2017. “Cosmology of the Spirit”. Stasis 5 (2). https://doi.org/10.33280/2310-3817-2017-5-2-164-190.