Negri, Antonio. 2017. “Rereading Pashukanis: Discussion Notes”. Stasis 5 (2). https://doi.org/10.33280/2310-3817-2017-5-2-8-49.