CHUKHROV, K.; PENZIN, A.; PODOROGA, V. Мarx Against Marxism, Marxism Against Marx. Stasis, v. 5, n. 2, 18 Dec. 2017.