CHEHONADSKIH, M.; CHUKHROV, K.; PENZIN, A. Introduction: Antiquity and Modernity of Soviet Marxism. Stasis, v. 5, n. 2, 18 Dec. 2017.