Magun, A. (2018). Ab Realibus ad Realiora: Maria Chernysheva’s Mimesis in the Visual Arts. Stasis, 6(1). https://doi.org/10.33280/2310-3817-2018-6-1-180-185