Chukhrov, K., Penzin, A., & Podoroga, V. (2017). Мarx Against Marxism, Marxism Against Marx. Stasis, 5(2). https://doi.org/10.33280/2310-3817-2017-5-2-266-288