Ilyenkov, E. (2017). Cosmology of the Spirit. Stasis, 5(2). https://doi.org/10.33280/2310-3817-2017-5-2-164-190