Negri, A. (2017). Rereading Pashukanis: Discussion Notes. Stasis, 5(2). https://doi.org/10.33280/2310-3817-2017-5-2-8-49