(1)
Chukhrov, K.; Penzin, A.; Podoroga, V. Мarx Against Marxism, Marxism Against Marx. SJ 2017, 5.