[1]
Ilyenkov, E. 2017. Cosmology of the Spirit. Stasis. 5, 2 (Dec. 2017). DOI:https://doi.org/10.33280/2310-3817-2017-5-2-164-190.