[1]
Negri, A. 2017. Rereading Pashukanis: Discussion Notes. Stasis. 5, 2 (Dec. 2017). DOI:https://doi.org/10.33280/2310-3817-2017-5-2-8-49.