MagunA. (2020). Introduction. Stasis, 8(2). https://doi.org/10.33280/2310-3817-2019-8-2-6-7